Ochranné známky

Pro oblast ochranných známek provozujeme speciální portál TRADEMARKS.cz a za 15 let jsme registrovali více než 500 ochranných známek pro ČR, EU a pro další země mimo EU.

Potřebujete chránit název firmy, název produktu či poskytované služby?
Zasahuje konkurence do Vašeho názvu ochranné známky nebo naopak domáhá se ochrany vůči Vám?
Naši odborníci

JUDr. Lukáš Jansa

Mgr. et Mgr. Petr Mališ

Chcete znát odhad ceny právních služeb?

Email: lawyer@lawyer.cz 

Tel.: +420 596 11 22 33

JUDr. Lukáš Jansa

JUDR. LUKÁŠ JANSA - ADVOKÁT

MGR. ET MGR. PETR MALIŠ - ADVOKÁT