WHISTLEBLOWING – OCHRANA OZNAMOVATELŮ SE BLÍŽÍ

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen jako „návrh zákona“), který implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Evropské unie, aktuálně projednává Poslanecká sněmovna. Návrh zákona má poskytnout ochranu oznamovatelům, kteří se dozví o protiprávním jednání v určitých oblastech souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností a toto jednání oznámí. Takový oznamovatel nebude moci být za případné oznámení nijak sankcionován. Návrh zákona upravuje vedle ochrany oznamovatelů také formu oznámení. Pojďme se podívat na základní prvky návrhu zákona.

Od kdy platí nová úprava?

Předpokládaným datem je 1.7.2023, návrh zákona je však zatím stále projednáván (v lednu 2023 proběhlo na půdě Poslanecké sněmovny první čtení návrhu zákona).

Koho se zákon týká?

Povinným subjektem dle návrhu zákona o ochraně oznamovatelů jsou:

 • zadavatelé veřejných zakázek,
 • vybrané orgány veřejné moci, a především
 • zaměstnavatelé, kteří k 1. lednu příslušného kalendářního roku zaměstnávají nejméně 50 zaměstnanců, ale i další zaměstnavatelé splňující podmínky návrhu zákona.
Koho zákon o ochraně oznamovatelů chrání?

Návrh zákona chrání široký okruh pracovníků soukromého i veřejného sektoru, kteří jsou v různých stádiích pracovního procesu 

 • zaměstnanci (jak bývalí, tak budoucí), 
 • neúspěšní uchazeči o zaměstnání, 
 • dobrovolníci, 
 • OSVČ, 
 • členové statutárních orgánů, 
 • dodavatelé či jejich zaměstnanci, ale rovněž 
 • osoby blízké oznamovatele, 
 • kolegové oznamovatele, 
 • osoby pomáhající oznamovateli s oznámením, atd. 

Ochrany však nepožívá oznamovatel, který vědomě činí nepravdivé oznámení, kdy mu navíc hrozí za takové jednání pokuta ve výši 50 000 Kč. 

Co všechno lze oznámit? 

Návrh zákona obsahuje vlastní definici oznámení, tzn. rozsah témat oznámení, které jsou předmětem ochrany. Chráněné oznámení se může týkat:

 • jakéhokoli trestného činu
 • porušení právního předpisu či předpisu Evropské unie v konkrétních oblastech (např. ochrana spotřebitele, ochrana osobních údajů, finanční instituce, daně z příjmu právnických osob, bezpečnost potravin, hospodářská soutěž, zadávání veřejných zakázek, atd.).
Jakou formou lze oznámení podat a kdo se bude oznámením zabývat?

Oznámení lze podat ústně či písemně, na žádost oznamovatele i osobně. Oznámení lze učinit třemi způsoby:

 • vnitřním oznamovacím systémem, který zřídí povinný subjekt (zaměstnavatel), a ve kterém určí příslušnou osobu, která se bude oznámením zabývat a vyřizovat,
 • vnějším oznamovacím systémem (prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti),
 • zveřejněním (pouze za konkrétních podmínek, v urgentních případech, především v případě, že nefunguje vnitřní oznamovací systém). 
Co když se oznámení pošle anonymně?

Oznámením musí obsahovat údaje identifikující oznamovatele. V případě, že je podáno anonymní oznámení, je potřeba aby totožnost oznamovatele vyšla dodatečně najevo. Do doby než nebude známa totožnost oznamovatele, jej nelze chránit a rovněž mu nehrozí odvetná opatření ve smyslu návrhu zákona. I v těchto případech lze však doporučit oznámení uchovávat. 

Nehrozí oznamovateli sankce?

Ne, hlavním cílem dané právní úpravy je právě ochrana před tzv. odvetnými opatřeními. Návrh zákona uvádí konkrétní příklady odvetných opatřeních, kterým oznamovatel nesmí být vystavován, a to např. rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy, uložení kárného opatření, přeložení, změna pracovní doby atd.

Co když se zaměstnavatel vyhýbá povinnostem vyplývajícím ze zákona o ochraně oznamovatelů?

S povinnostmi vyplývajícími z návrhu zákona o ochraně oznamovatelů jsou samozřejmě spojeny i nemalé sankce. V situaci, kdy povinný subjekt (zaměstnavatel) např. nezajistí posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou či nezajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznámit pouze příslušná osoba, hrozí mu pokuta až do výše 400 000 Kč. V případě, že povinný subjekt (zaměstnavatel) neurčí příslušnou osobu k přijímání a vyřizování oznámení či umožní vystavení oznamovatele odvetným opatřením, hrozí mu pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

A co teď?

Povinný subjekt (zaměstnavatel) musí splnit následující:

 1. zavést vnitřní oznamovací systém pro příjímání a správu oznámení; 
 2. zajistit tzv. příslušnou osobu (ten, kdo se bude oznámením zabývat a vyhodnocovat); 
 3. informovat každého oznamovatele o přijetí a výsledcích šetření jeho oznámení;
 4. zajistit, aby žádný oznamovatel nebyl vystaven tzv. odvetným opatřením.

Výše uvedené lze zakotvit samostatným vnitřním předpisem, se kterým vám rádi pomůžeme a rovnou navrhneme konkrétní řešení vytvořené na míru právě vaši společnosti včetně proškolení zaměstnanců. Proto se neváhejte na nás obrátit. Další průběh projednávání zákona o ochraně oznamovatelů pro vás pravidelně sledujeme. 

Adriana Černochová | cernochova@lawyer.cz | LinkedIN

Autorka působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o. jako advokátní koncipientka.